Województwo Śląskie

Aktualności

Cele i zasady RIS

Pierwsze posiedzenie nowego składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji kadencji na lata 2018-2020


Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa w zakresie innowacji.

W prace Komitetu zaangażowane są instytucje regionalnego ekosystemu innowacji, w szczególności przedstawiciele kluczowych uczelni wyższych regionu (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), kluczowe instytuty badawcze, instytucje wsparcia biznesu, a także przedstawiciele środowisk biznesowych.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył wicemarszałek Michał Gramatyka, przedstawiono kluczowe cele działań Komitetu w ramach kadencji 2018-2020. Są to: aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji wraz z ewentualną weryfikacją istniejących inteligentnych regionalnych specjalizacji oraz programowanie nowej perspektywy rozwoju 2020+. Zaprezentowano ponadto zasady działania systemu monitoringu oraz ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji, a także zaprezentowano wyniki najnowszego raportu monitoringowego w zakresie wdrażania RIS w województwie śląskim.

Istotnym punktem posiedzenia była dyskusja wokół listy zaktualizowanych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego oraz projektu „Modelu wdrożeniowego Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020”. Ostatnim tematem posiedzenia były bieżące działania Województwa Śląskiego w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, takie jak realizowane przez Samorząd Województwa projekty w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy międzynarodowej. Jednocześnie zachęcono członków KS RIS do włączenia się w bieżące przedsięwzięcia, takie jak aktualizacja listy projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego w zakresie kluczowej infrastruktury badawczej czy uczestnictwo w realizacji agendy badawczej w zakresie technologii na rzecz czystego powietrza w regionie. W trakcie posiedzenia głosowano nad przyjęciem oraz rekomendacją Zarządowi Województwa Śląskiego dwóch Uchwał Komitetu Sterującego RIS: w sprawie zatwierdzenia składu Śląskiej Rady Innowacji, jaki i przyjęcia dokumentu „Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”. Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Zobacz również

więcej w kategorii: strategia rozwoju

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie