Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 253 z dnia 17 kwietnia 2018
Nr uchwałyW sprawie
844/253/V/2018 podwyższenia kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcia przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
845/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0514/17-002 złożonego przez Gminę Łękawica w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
846/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-052G/17-002 złożonego przez Gminę Miedźna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
847/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-051D/17-002 złożonego przez Gminę Herby w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
848/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0533/17-002 złożonego przez Gminę Ciasna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
849/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0622/17-002 złożonego przez Krzysztofa Bednarskiego "KRY -MAT II" w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
850/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0556/17-002 złożonego przez: Powiat Myszkowski, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
853/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056C/17-003 złożonego przez: Gminę Janów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
855/253/V/2018 wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
856/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0588/17-002 złożonego przez: Gminę Poraj, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
861/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-054D/17-002 złożonego przez: Gminę Mykanów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
864/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08DE/17-002 złożonego przez Code Design Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
865/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.02-24-073D/17-001 złożonego przez Jastrzębie-Zdrój - Miasto na Prawach Powiatu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
866/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.03-24-07AA/17-001 złożonego przez INVENTUM Sp. z o. o. w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
868/253/V/2018 zmiany zapisów umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości pn. „Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego” zawartej ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. w postaci aneksu do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.01-00-011/09 z późniejszymi zmianami wraz z załącznikiem nr II.3 Produkt standardowy – Poręczenia
873/253/V/2018 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka (adres: ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42 700 Lubliniec, NIP: 5751827180, REGON: 240363900), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0431/15-00 z dnia 10 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem.
874/253/V/2018 rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
875/253/V/2018 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
881/253/V/2018 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadań pod nazwą ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz ,,Zawody Sportowo – Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych.
883/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
884/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
885/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
886/253/V/2018 odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności przedsiębiorstwa „Natalia” S.C. Bogusława Poloczek, Ryszard Poloczek względem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
892/253/V/2018 przyjęcia od „Jelonek” Jerzy Fryda Spółka Jawna darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 939 w miejscowości Strumień
893/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
894/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
895/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
896/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
897/253/V/2018 wyrażenia zgody na przekazanie Programów prac urządzeniowo-rolnych
898/253/V/2018 przekazania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów opracowanych w ramach programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych
899/253/V/2018 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, na czas oznaczony 3 lat.
900/253/V/2018 udzielenia bonifikaty od cen nieruchomości położonych w Kłobucku przy ul. Żółkiewskiego nr 24 i nr 26 sprzedawanych bezprzetargowo na rzecz ich najemców, stanowiących własność Województwa Śląskiego.
901/253/V/2018 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
902/253/V/2018 powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
903/253/V/2018 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej” oraz zawarcie umowy dotacji
904/253/V/2018 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
905/253/V/2018 stosunku pracy Pani Magdaleny Skóry – zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. Książnicy
909/253/V/2018 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
910/253/V/2018 akceptacji sprawozdań z wykonania zadań publicznych Województwa Śląskiego realizowanych przez Wydział Dialogu w 2017 roku.
911/253/V/2018 przyjęcia „Programu dla młodych”.
913/253/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie