Województwo Śląskie

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Śląskie mocne informacją

Obecne tendencje gospodarki światowej wskazują, że powszechny dostęp do informacji i wiedzy jest podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie głównym czynnikiem konkurencyjności. Strategia Lizbońska przypisuje kluczowe znaczenie technikom informacyjnym i komunikacyjnym (ICT) jako motorowi wzrostu gospodarczego, konkurencyjności gospodarki i zatrudnienia.

Chcąc włączyć się w realizację celów rozwoju wyznaczonych przez Unię Europejską, a także mając na uwadze sprostanie konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015" (uchwała nr III/37/2/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r.). Celem Strategii jest jeszcze silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, a wraz z nią m.in. e-usług, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia, ze stałym zwiększaniem dostępu do Internetu oraz dyskontowaniem przez lokalne społeczności korzyści wynikających z dostępu do informacji i wiedzy.Konsultacje i udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu

W styczniu i marcu 2009 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 wraz z przygotowaną do projektu Prognozą oddziaływania na środowisko.


Zasady i tryb opracowywania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego

Mając na uwadze sprostanie konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy, a także chcąc włączyć się w realizację kierunków rozwoju przyjętych przez Unię Europejską, Zarząd Województwa Śląskiego postanowił opracować dokument, który nakreśli kierunki i podniesie skuteczność działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


Harmonogram prac

16 grudnia 2008 Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3094/220/III/2008 przyjął ramowy harmonogram zakończenia opracowywania i konsultacji projektu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Wyznacza on zakres dalszych prac związanych z opracowaniem i uchwaleniem Strategii, w tym ramy procedury konsultacji społecznych.


Zobacz aktualności

więcej w kategorii: infrastruktura inwestycje strategia rozwoju

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie