Województwo Śląskie

Program OWCA plus 2010-2014

Owca Plus na lata 2010 – 2014

W roku 2007 Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus, którego nadrzędnym celem była ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec na wskazanych halach i polanach górskich oraz murawach kserotermicznych.

Po dwóch latach realizacji Programu zaobserwowano zahamowanie sukcesji wtórnej, zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz częściową zmianę składu runi w kierunku odbudowy bioróżnorodności. Znacznie wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz zainteresowanie pasterstwem i czynną ochroną przyrody wśród turystów.

Jednakże okres dwóch lat był zbyt krótkim okresem, by uzyskane w trakcie realizacji Programu efekty były trwałe. W celu podtrzymania, utrwalenia i poszerzenia, tak cennych, osiągnięć Programu koniecznym stało się kontynuowanie podjętych działań przez kolejne lata.

Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałą Nr 635/360/III/2010 w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pn. Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus na lata 2010 - 2014.

Program przewiduje ochronę najcenniejszych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej (wskazanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego) poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.Realizacja programu w 2012 roku

Na wspieranie zadań określonych w Programie w roku 2012 przeznaczona została z budżetu Województwa Śląskiego kwota w wysokości 600 tys. zł.


Monitoring przyrodniczy

RAPORT 2010, 2011, 2012, 2013, 2014


Owca Plus na lata 2010 – 2014 - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu programu wojewódzkiego pn. Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014.


Program OWCA plus z roku 2007

Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej OWCA plus


Zobacz aktualności

więcej w kategorii: ekologia gospodarka rolnictwo rynek pracy

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie