Województwo Śląskie

Strategia Ochrony Przyrody

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z 12 listopada 2012

W trosce o dobro i przyszłość mieszkańców województwa śląskiego

Doceniając bogactwo i różnorodność zasobów przyrody regionu

Realizując politykę rozwoju w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w poczuciu dbałości o jakość życia i dążąc do zapewnienia możliwości rozwoju dla kolejnych pokoleń

Działając na rzecz zachowania i odtwarzania dziedzictwa

przyrodniczego i kulturowego na obszarze regionu

przyjmujemy

Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 3277/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku przyjął uzasadnienie do Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.Komitet Sterujący

Załącznik do uchwały Nr 613/30/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.03.2011 roku


Zespół Zadaniowy

Załącznik do uchwały Nr 802/37/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.04.2011 roku


Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 3077/96/IV/2011 z dnia 10.11.2011 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.Konsultacje społeczne projektu - ogłoszenie

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)


Założenia Programowe Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 154/15/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku przyjął Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.


Harmonogram prac

Załącznik do uchwały Nr 132/114/IV/ 2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2012.


Zasady i tryb opracowania strategii

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2349/76/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.09.2011 r.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie