Województwo Śląskie

Gospodarka niskoemisyjna

Zmiana harmonogramu prac

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 46/164/V/2017 podjętą w dniu 10 stycznia 2017 r. zmienił uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Wprowadzona zmiana w Założeniach Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego dotyczy zmiany Harmonogramu prac.Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

Założenia Programowe

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 380/25/V/2015 z dnia 19 marca 2015 roku przystąpił do opracowania dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz określił zasady, tryb i harmonogram prac.

Zapisy dokumentu będą miały na celu przede wszystkim zdiagnozowanie obecnego stanu sektora energetycznego w województwie śląskim oraz wskazanie kierunków jego dalszego rozwoju.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 668/108/V/2016 przyjął Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Materiał stanowi podstawę do dalszych prac nad Polityką i obejmuje charakterystykę problemów oraz potencjałów rozwoju województwa śląskiego w zakresie polityki niskoemisyjnej, wskazuje regionalne uwarunkowania gospodarki niskoemisyjnej, a także podstawowe obszary kierunków działań. Ponadto Założenia Programowe określają zasady i tryb współpracy w ramach procesu opracowania Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz harmonogram dalszych prac, a także wskazują planowaną strukturę i układ końcowy dokumentu.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie