Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 22 kwietnia 2014

Oferta Stowarzyszenia „Persona” na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Edukacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychicznego".

Małe granty z dnia 26 marca 2014

Oferta Śląskiego Stowarzyszenia "Ad Vitam Dignam" z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego Wojewówdztwa Śląskiego pn.: "Razem możemy wiecej".

Małe granty z dnia 27 lutego 2014

Oferta Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia pod nazwą: „Promocja zdrowia- nie obawiaj się przeszczepu jako biorca oraz jako dawca” Sesja Banku Tkanek Ocznych podczas VI Międzynarodowego Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Małe granty z dnia 7 lutego 2014

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Profilaktyki,Pomocy i Rozwoju "ProMoc" z siedzibą w Łaziskach Górnych, na realizację zadania publicznego Wojewówdztwa Śląskiego pn.: "Bez stresu - warsztaty radzenia sobie".

Małe granty

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. "Mapa - reagujemy przeciwko przemocy"

Małe granty

Małe granty z dnia 01 lipca 2014 r.

Oferty Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego, pn.: 1) „Daj mi szansę – ja też potrafię. Aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”. 2) „Nie jesteś sam – warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Małe granty

Mały grant z dnia 21.10.2014 r. Realizacja projektu muzykoterapeutycznego: "Dziecięca Orkiestra Onkologiczna".Fundacja ISKIERKA z Warszawy Biuro w Chorzowie

Małe granty

Oferta Fundacji „By dalej iść”" z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Ogólnopolska Konferencja „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”. Troska o zdrowie psychiczne osób po stracie najbliższych z województwa śląskiego”.

art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 596 z póĽn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z póĽn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/44/3/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Małe granty

Oferta Górnośląskiego Stowarzyszenia "Familia" z siedzibą w Gliwicach na realizację zadania publicznego Wojewówdztwa Śląskiego pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez zintegrowanie profilaktyki i terapii podwójnych diagnoz".

Małe granty

Oferta Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym"

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĽn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póĽn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie